Máy Tính Tiền Kỳ Nghỉ

Bạn có muốn nhanh chóng tính toán lương kỳ nghỉ phù hợp với tất cả các quy tắc đã được phê duyệt? Sử dụng máy tính kỳ nghỉ trực tuyến miễn phí!

Sau khi nhập các dữ liệu cần thiết, máy tính sẽ tự động tính toán số tiền được trả cho một nhân viên đi nghỉ. Việc tính toán dựa trên thu nhập trung bình trong 12 tháng trước đó. Nếu có một sự gia tăng lương lớn trong tổ chức của bạn trong thời gian này, chỉ ra điều này và thu nhập của nhân viên trong nhiều tháng trước khi tăng được lập chỉ mục để tính toán được thực hiện trên thu nhập hiện tại và nhân viên không bị mất tiền. Ngoài ra, khi điền vào các lĩnh vực, bạn có thể thấy gợi ý với các liên kết đến các bài viết của các văn bản quy định.